Regulamin

Ośrodek Szkolenia Kierowców " CSW DELTA" prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców kat. B,C,C+E oraz kwalifikacji zawodowej. Ośrodek Szkolenia kierowców "CSW DELTA" jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości ustalonej w cenie kursu i nie mniejszej jak ustawowa. Godzina zajęć teoretycznych równa się 45 min, a praktycznych 60 min. Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym w obecności instruktora. Egzaminu teoretycznego wewnętrznego nie przeprowadza się dla kursów, dla których nie jest to ustawowo wymagane. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego wewnętrznego jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK”.Do egzaminu wewnętrznego można przystępować wielokrotnie, przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny. Ośrodek zapewnia możliwość zrobienia badań lekarskich, psychologicznych oraz dostępność materiałów szkoleniowych, zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych. . W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności instruktora prowadzącego i kierownika ośrodka minimum 24 godziny przed zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany. Kursant jest zobowiązany powiadomić kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków. Kursant jest zobowiązany do systematycznych wpłat tak, aby po ukończeniu 15 h zajęć praktycznych została uregulowana cała opłata.Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie przedłożonego czytelnego paragonu lub faktury zakupu szkolenia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia kursanta z opłat za badania lekarskie, psychologiczne, materiały szkoleniowe oraz odbyte jazdy. Przerwanie szkolenia nie zwalnia kursanta z uiszczenia opłaty za szkolenie. W przypadku przerwania szkolenia na czas powyżej 2 miesięcy , po powrocie na kurs , kurstant jest zobowiązany do wyrównania umówionej ceny kursu do cen obowiązujących w aktualnym cenniku. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zapisz się na kurs już teraz!

Zapisz się na newsletter

Wybierz kategorie:

Zaakceptuj zgody:

pełna treść
pełna treść
s_mk-kolibirii
evestor_color
s_elementzone
Google
Oracle