Projekty unijne

Projekty unijne

Działaj Aktywnie - Zdobądź zawód

Projekt „Działaj aktywnie – zdobądź zawód” współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  realizowany przez GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. w ramach Osi priortytetowej 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2018 do 28.02.2019

            Głównym celem projektu jest: Zwiększenie szansy 24 osób (16M;8K), w tym 17 os. (6K,11M) z III profilem pomocy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną i zawodową do końca lutego 2019r

W ramach projektu planuje się

 • reintegrację społeczną (poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, indywidualna terapia uzależnień);

 • aktywizację edukacyjno-zawodową (kursy kwalifikacyjne)

 • oraz reintegrację zawodową (staże i doradztwo zawodowe)

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom nabyć lub uzupełnić pożądane na rynku pracy kompetencje i kwalifikacje (potwierdzone uznanymi certyfikatami) oraz zdobyć wymagane przez pracodawców doświadczenie i umiejętności praktyczne. Wejście na rynek pracy ułatwi uczestnikom projektu wsparcie doradcy zawodowego.

Do kogo jest skierowany projekt:

 • osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[i], w tym osób z niepełnosprawnościami

 • osób bezrobotnych, dla których ustalono trzeci profil pomocy (oddaleni od rynku pracy), zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Kierowanie wsparcia do osób bezrobotnych, dla których ustalono trzeci profil pomocy, jest obowiązkowe jeśli bezrobocie jest jedyną przesłanką do zakwalifikowania osób do projektu

Jakie wsparcie uzyskasz w ramach projektu:

 • poradnictwo specjalistyczne

 • kursy kwalifikacyjne wraz z stypendium szkoleniowmy i certyfikatem ukończenia kursu

 • płatne staże zawodowe

 • doradztwo zawodowe

Rekrutacja już od 1 marca 2018

Zapraszamy

Dokumenty rekrutacyjne: (do pobrania)

-Formularz zgłoszeniowey

-Zał.nr 1 Oświadczenie

Pozostałe dokumenty (do pobrania)

- Regulamin projektu i rekrutacji

- Deklaracja uczestnictwa

Więcej informacji

tel: 570-005-632

Biuro projektu: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Kilińskiego 22 M

otwarte od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00


 

 

Działaj Aktywnie - Zdobądź zawód - Osoba jest zagrożona ubóstwem

Osoba jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym gdy spełnia co najmniej 1 z warunków:

1. Rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w rozdz.1  art. 7

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 13. alkoholizmu lub narkomanii;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski  żywiołowej lub ekologicznej

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.);

7. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8.  osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

9. osoby niesamodzielne;

10.  osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

12. osoby korzystające z PO PŻ

 

Zapisz się na newsletter

Wybierz kategorie:

Zaakceptuj zgody:

pełna treść
pełna treść
s_mk-kolibirii
evestor_color
s_elementzone
Google
Oracle