Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

Wstęp

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa korzystanie przez Państwa ze Strony (zdefiniowanej poniżej)  oraz kwestie związane z przetwarzaniem przez CSW Delta sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000660968 (dalej zwaną „ADO”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez Stronę.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Kontakt/Dane Kontaktowe – oznacza następujące dane teleadresowe ADO, pod którymi możecie Państwo się skontaktować z ADO od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00:
 1. telefon: 732 947 781
 2. mail: dds_delta@poczta.fm
 1. Formularz Newsletter” – oznacza formularz będący bezpłatną Usługą Elektroniczną, który należy wypełnić w celu zawarcia Umowy Newsletter.
 2. Formularz Kontaktowy” - oznacza formularz będący bezpłatną Usługą Elektroniczną, dostępny za pośrednictwem Strony w celu skontaktowania się przez Państwa z ADO.
 3. Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Państwu przez ADO, po aktywacji przycisku „Dodaj mnie”, na adres e-mail podany przez Państwa w Formularzu Newsletter.
 4. Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez ADO rzecz poprzez przesyłanie do Państwa listu elektronicznego, za pośrednictwem którego ADO informuje Państwa o nowych wydarzeniach, produktach lub usługach (wysyła informacje handlowe).
 5. Strona” - oznacza stronę internetową ADO pod adresem http://grupa-delta.pl/kontakt
 6. Polityka” – oznacza niniejszą politykę.
 7. Usługi Elektroniczne” - oznacza usługi elektroniczne świadczone przez ADO na Państwa rzecz tj. Newsletter i Formularz Kontaktowy
 8. „Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” - oznacza umowę zawartą pomiędzy Państwem a ADO odnośnie świadczenia Usług Elektronicznych

 

§ 3

Postanowienia Ogólne

 

 1. Polityka została sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 2. Jesteście Państwo zobowiązani podać prawdziwe dane w celu korzystania z Usług Elektronicznych.
 3. ADO świadczy Usługi Elektroniczne na Państwa rzecz bezpłatnie.
 4. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Państwa: 
 1. urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.,)
 2. przeglądarki internetowa: internetowej: Explorer 11 lub nowszy, Mozilla Firefox 55 lub nowszy, Google Chrome 56 lub nowszy, (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej ;
 3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. dostępu do internetu ,
 1. Obowiązuje Państwa zakaz:
 1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
 2. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób utrudniający funkcjonowanie Strony lub uciążliwy dla ADO oraz innych użytkowników.
 1. ADO informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 1. ADO informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz Państwa urządzenia, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia ADO zaleca stosowanie przez Państwa programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.
 2. Akceptacja Polityki jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Polityki przez Państwa nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Usług Elektronicznych.

 

§ 4

Usługi  Elektroniczne

 

 1. ADO świadczy na Państwa rzecz Usługi Elektroniczne i zapewnia korzystanie ze Strony 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Za pośrednictwem Strony możecie Państwo korzystać z następujących Usług Elektronicznych:
 1. Formularz Kontaktowych,
 2. Newsletter,
 1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą Formularza Kontaktowego wiadomości do ADO.
 1. Celem rozsyłania Newslettera jest przekazywanie Państwu informacji handlowej,  związanej z wykonywaną przez ADO działalnością gospodarczą. W celu dokonania subskrypcji na Newsletter niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od ADO Newslettera na podany adres e-mail oraz złożenie innych właściwych oświadczeń uwidocznionych na Stronie, a także aktywacja przycisku „Dodaj mnie”. Po aktywacji powołanego przycisku na podany adres e-mail otrzymacie Państwo Potwierdzenie zawierające przycisk „potwierdź adres e-mail”. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie Usługi Elektronicznej Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą  aktywacji przycisku „potwierdź adres e-mail”. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie Usługi Newsletter może zostać wypowiedziana przez Państwa w każdej chwili przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych (poza Usługą Newsletter) zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Państwa do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez  Państwa z powołanych Usług Elektronicznych.

 

§ 5

Reklamacja

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do składania reklamacji przy użyciu Danych Kontaktowych.
 2. ADO zaleca podanie przez Państwa w ramach składanej reklamacji następujących informacji:
 1. Państwa danych kontaktowych,
 2. co stanowi przyczynę reklamacji,
 3. czego się Państwo domagacie.
 1. Zalecenia wskazane w ust.2 powyżej mają jedynie na celu ułatwienie rozpatrzenia ADO reklamacji. Nie zastosowanie się do nich przez Państwa nie wywołuje żadnych konsekwencji, w szczególności nie skutkuje odrzuceniem lub odmową rozpatrzenia reklamacji.
 1. ADO rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych i ustosunkuje się do niej poprzez przesłanie Państwu odpowiedzi na podane przez Państwa w reklamacji dane. Jeśli jesteście Państwa konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego ADO dostarczy Państwu odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku np. w formacie pdf.

 

§ 6

Administrator danych

 1. Administratorem Państwa danych jest ADO.
 2. ADO informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Newsletter”.

 

§ 7

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi :
 1. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO , jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO)
 2. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO)
 3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług ADO oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności gospodarczej. 
 1. Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi korzystanie z wybranej Usługi Elektronicznej.
 1. Udzielone zgody, o których mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu mogą zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte poprzez przesłanie do ADO żądania w tym zakresie na Dane Kontaktowe.

 

§ 8

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych 

 

 1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie.
 2. W celu wysyłaniu Państwa Newsletter’u, w tym informacji handlowych ADO przetwarza Państwa adres e-mail oraz informację o Państwa zainteresowaniach wybranych spośród opcji dostępnych na Stronie przy zapisie na Newsletter.
 3. W celu odpowiedzi na Państwa zapytanie w ramach Formularza Kontaktowego ADO będzie przetwarzać następujące Państwa dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 7 ust. 1 pkt a), b) i c) Polityki.
 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 7 ust. 1 pkt a) i b)  Polityki.

 

§ 9

Udostępnienie

 1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 10

Uprawnienia

 1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.
 2. Macie Państwo prawo uzyskać od ADO następujące informacje:
 1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru,
 2. od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,
 3. o źródle z którego pochodzą Państwa dane,
 4. o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.
 1. Ponadto na Państwa żądanie ADO uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez ADO w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do:
 1. wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 2. wniesienia sprzeciwu.
 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić ADO stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych.

 

§ 11

Zasady ochrony danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczyła Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. ADO wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ADO, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

§ 12

Ciasteczka

 1. ADO oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Strony i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają ADO określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Stronę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka). 
 4. ADO korzysta z wewnętrznych plików cookies.
 5. ADO wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:
 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony,
 2. statystycznym, 
 3. przystosowania Strony do Państwa preferencji
 1. ADO może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. 
 1. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 2. ADO korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Stronie oraz sposobu korzystania ze Strony.
 3. Akademia Vena wykorzystuje w celu reklamy Strony i świadczonych przez siebie usług Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.
 4. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Stronę z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.
 5. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Strona może nie funkcjonować prawidłowo.
 6. AADO korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Stroną tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 7. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.
 8. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu na Stronie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

 

§ 13

Zmiany

 1. ADO może zmienić Politykę z ważnych powodów.
 2. Jeśli zawarliście Państwo Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie Usługi Elektronicznej Newsletter, zostaniecie Pastwo powiadomieni o zmianie Polityki wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywała zmieniona Polityka.
 3. Jesteście Państwo uprawnieni do akceptacji lub odmowy akceptacji zmienionej Polityki. Brak akceptacji zmienionej Polityki  jest równoznaczny z  wypowiedzeniem przez Państwa  Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym.


   

Zapisz się na newsletter

Wybierz kategorie:

Zaakceptuj zgody:

pełna treść
pełna treść
s_mk-kolibirii
evestor_color
s_elementzone
Google
Oracle